Poetry Poems

© Copyright individual poets. All Rights Reserved. Add Your Poems | Contact Monique | Terms of Service | Privacy | About | Sign In


viswabrahma

ARMOUR OF NITYA GODDESSES (Telugu)శివ ఉవాచ*
సమస్తాపద్విముక్త్యర్థం సర్వసమ్పదవాప్త్యర్ధం
భూతప్రేత పిశాచ నివారణాయ సుఖకరాయ||
సమస్తరోగనాశాయ సమరే విజయాయ చ
చోర,సింహ,ద్విపి, గజ, క్రవ్యాది భయానకె||
అరణ్యే శైలగహనే మార్గే దుర్భిక్షాది స్థలే
సలిలాదిమనః పీడాస్వబ్ధౌ పోతాదిసంకటె||
ప్రజప్య నిత్యాకవచమ్ సకృత్ సర్వాన్ తరత్యసౌ
సుఖీ జీవతి నిర్ద్వంద్వో నిస్సపత్నో, జితేన్ద్రియః||
శృణు తత్కవచమ్ దేవి వక్ష్యే తవ తదాత్మకమ్
యెనాహమపి యుద్ధేషు దేవాసుర జయీ సదా||
సర్వతః సర్వదాత్మానమ్ లలితా పాతు సర్వగా
కామేశీ పురతః పాతు, భగమాలా త్వనన్తరమ్||
దిశమ్ పాతు, తథా దక్షపార్శ్వమ్ మే పాతు సర్వదా
నిత్యక్లిన్నా చ, భెరుణ్డా దిశమ్ పాతు సదా మమ||
తథైవ పశ్చిమమ్ భాగమ్ రక్షేత్ సా వహ్నివాసినీ
మహావజ్రేశ్వరీ రక్షేదనన్తరదిశమ్ సదా||
వామపార్శ్వమ్ సదా పాతు దూతీ మె, త్వరితా తతః
పాలయెత్తు దిశమ్ చాన్యామ్ రక్షేన్మామ్ కులసున్దరీ||
నిత్యా మామూర్ధ్వతః పాతు సాఅధో మె పాతు సర్వ్వదా
నిత్యా నీలపతాకాఖ్యా విజయా సర్వతశ్చ మామ్||
కరొతు మె మంగళాని సర్వదా సర్వమంగలా
దేహెన్ద్రియ మనః ప్రాణాన్ జ్వాలామాలినీవిగ్రహా||
పాలయెదనిశమ్ చిత్రా చిత్తమ్ మె పాతు సర్వ్వదా
కామాత్ క్రొధాత్తథా లొభాన్మొహాన్ మదాదపి||
పాపాన్మత్సరాత్ శోకాత్ సమస్యాత్ సర్వ్వతః సదా
రక్షన్తుమామ్ సర్వదా తాః కుర్వన్త్విచ్ఛాం శుభేషుచ||
నిత్యాః షొడశ మామ్ పాన్తు గజారూఢాః స్వశక్తిభిః
తథా హయసమారూఢాః పాన్తు మామ్ సర్వతః సదా||
సింహారూఢాఃస్తథా పాన్తు మామన్తరిక్షగతా అపి
రథారూఢాశ్చ మామ్ పాన్తు సర్వతః సర్వదా రణె||
తార్క్ష్యారూఢాశ్చ మామ్ పాన్తు తథా వ్యోమగతా స్తథా
భూగతాః సర్వదా పాన్తు మామ్ చ సర్వత్ర సర్వదా||
భూతప్రేతపిశాచాపస్మార కృత్యాదికాగదాన్
ద్రావయన్తు స్వశక్తీనామ్ భీషణైరాయుధైర్మామ్||
గజాశ్వద్విపి పంచాస్యతార్క్ష్యారూఢాఖిలాయుధైః
అసంఖ్యాః శక్తయో దెవ్యాః పాన్తు మామ్ సర్వతః సదా||
సాయం ప్రాతర్జపేన్నిత్యా కవచమ్ సర్వరక్షాకరమ్
కదాచిన్నాశుభమ్ పశ్యేన్నశృణోతి చ మత్సమః||
~*~
*venkat
Dt.23.10.2014...
Moreacountrygirlspoems

<font size=5 color=blue>Just A Christian Soilders Story
*
She was born one rainy night some twenty odd years ago.
A freckle face and big blue eyes kind of cute and all
She grew up so independent and thought she could do it all.
So we just kept praying*praying through it all.
*
Then one day a few years ago she came so proud and tall.
Said she had joined the army where she could help us all.
She went through basic training then a soldier she became.
So we just kelp praying*praying through it all.
*
Well she shipped out to Afghanistan along way from home.
Her letters told the story of all the things she saw.
The dead and the dying the killing she had to do.
She said dad tell mom I am fine!
For I keep praying*praying through it all.
*
Well she is home now with a family all her own
I ask her about the horror that she must have saw.
She'll just stand there proud and tall and say.
I just kept praying*praying
And God brought me through it all.
*
She still stands proud and tall salutes the Flag
And say God Bless America Forever
I'll keep on praying and praying
And He will help us through it all.
*
A true story
By Mike Gunther
copyright@2009
All rights reserved...
Moresirricky

Imitate GodImitate God since He loves you,
Live in love as Jesus has cared;
Because you know His love is true,
The peace and kindness He has shared.

He gave His life to sacrifice,
A soothing aroma to God;
Because of the things that entice,
And causing us to become flawed.

Do not allow sexual sin,
Or perversions of any kind;
Or greed to corrupt you within,
In earthly pleasures that you find.

This is immoral and not right,
For conduct of holy people;
It is blocking you from the light.
And in remembering the Gospel.

It is not right in talking trash,
Vulgar language or foolish talk;
For it will just grow like a rash,
And become deeper as you walk.

Instead be thankful unto God,
Because you know Him very well;
Worshipping to honor and laud,
Allowing Him inside to dwell.

Put an end to worshipping wealth,
Perversion and sexual sin;
Start thinking of spiritual health,
And worshipping your God within.

Do not let anyone deceive,
Telling you meaningless word;
Rather only thank and believe,
From the Lord God that you have heard.

It is time to wake up looser,
Start to rise up from being dead;
Imitate God not a boozer,
For Christ will give you living bread.

Copyright © 2014 Richard Newton Sherrer

...
Morepoet5170

INEXPLICABLY STRANGE
INEXPLICABLY STRANGE

Strange things appear in this house of mine
I wonder could this be a spiritual sign,
I have seen orbs floating in the air
They show up in pictures it`s true I swear.

I`ve searched for reflections to no avail
I`ve scanned the `photo`s for every detail,
But nothing shows to indicate the source
I can only conclude it`s of a spiritual source.

I wonder who wants to tell me something
And what is the message that they bring,
Could it be my Mum or even my Dad?
If it was either of them I would be glad.

Maybe it`s Sweep who wants to come and play
I`d love that but I`d want him to stay,
Whoever or whatever it may be
It shows up in `photo`s for all to see.

copyright´2014 Elsie

Elsie`s Poetry ~*~ Poet5170
http://poetrypoem.com/poet5170...
Moreheartunes

DEAD


Many of the men in my life
Have died
They loved me once
Therefore I've cry
At missing them
At kissing them
They were my friends
Not to be dead
Still in my head

Jimmy Wages is gone
Greg Kaiyalla done
Randy Thomas was killed
Greg Loftus once filled
This heart of mine
They're sun to shine
Then there was you
Michael Sadler died of cancer too

The men of my life
I thought would live forever
Are gone to heaven
As I write them a letter
Will they see
Me down here to plea
To take me with them
The gift I gift them
Was once more than words
My skin they heard
How they liked that
From their Candy brat.

9/30/2014 1200 cj

...
Morecountrypoet

HAPPY BIRTHDAY TO MY RADONA
by

HAPPY BIRTHDAY TO MY RADONA

Memories fade as years go by
Yet some remain so clear
Like peeking into folds of pink
To see a face appear

My introduction to the role
Of grandma was so grand!
Now these thirty some years later
I so totally understand
.

That one small hand wrapped around
My finger and my heart
Will be a forever favorite picture
On the wall of family art.

God had His Hand upon you
From the moment of conception.
As I examined all your parts,
I rejoiced in His perfection!

To say you were adorable
Would be putting it too mild.
But not only were you pretty
You were a bright, inquiring child.

And you liked eggs and bacon
Just like your grandpa did!
Forget the milk and cereal!
You were a bigger breakfast kid!

I had an egg this morning…
It was just my special way
Of celebrating you, my child,
Have a Great, God*blessed Birthday!

Love Always,
Grandma

Doris Jacobs*Covington
October 22, 2012
Revisited October 22, 2014

Proverbs 17:6
Grandchildren are the crown of old men,
And the glory of sons is their fathers

Psalm 145:4
One generation shall praise Thy works to another,
And shall declare Thy mighty acts.

Psalm 37:25
I have been young, and now I am old;
Yet I have not seen the righteous forsaken,
Or his descendants begging bread.

GRANDMA AND RADONA


...
Moredreamweaver

TWO LOVERS
Please, visit the site for the poem. Text on Picture is not visible here....
Moreindianpoetnikhilparekh

turn vegetarian


Turn vegetarian; let pricelessly innocuous wildlife marvelously blossom; perpetuating an unfathomable fountain of astounding graciousness; in the fabric of the eternal atmosphere, Turn vegetarian; let the wave of perennially symbiotic bliss pervade on even the most infinitesimal cranny of this gigantic Universe; melanging every organism into the entrenchment of silken togetherness; wonderfully alike, Turn vegetarian; let man and animal have profoundly due respect for each other; with the Almighty Creator showering his unconquerable blessings upon this enchantingly synergistic planet; for centuries immemorial, Turn vegetarian; let the exotic vivaciousness of the spell binding forests; remain burgeoning forever and ever and ever; with the diabolical demon reducing to infinitesimal ash infront of the winds of; unbelievably astronomical solidarity, Turn vegetarian; let even the most inconspicuously invisible of bloodshed wholesomely cease; with the planet perpetually romancing in the cradle of silken innocuousness, Turn vegetarian; let invincibly triumphant fortresses of unity crop up at every step that you tread; unflinchingly defending you even as; every bit of hell in sky gruesomely blended with soil, Turn vegetarian; let mesmerizing waterfalls of freshly born life mushroom on even the most obsolete trajectory of this ravishingly fathomless planet; with the mantra of existence being epitomized to the most unprecedentedly fascinating limits, Turn vegetarian; let unsurpassable rainshowers of rejuvenating breath diffuse beautifully in the dolorously morbid atmosphere; Omnipotently culminating into the winds of celestial humanity, Turn vegetarian; let sordidly manipulative treachery be annihilated forever from this earth; with the waves of holistically unparalleled harmony; taking complete control, Turn vegetarian; let ingratiatingly jubilant majesty reign supreme in the souls of one and all handsomely alike; with the sea of resplendent existence swirling in boundless directions; and for infinite more births yet to unveil, Turn vegetarian; let the vividness of the voluptuous oceans become more tangier than ever; with gregarious fishes of all shapes and size; gloriously unfurling into the colors of panoramically untamed fantasy, Turn vegetarian; let the infernos of sparkling happiness in your impeccable eyes; become the scintillatingly righteous elixir of all sensuously pulsating living kind, Turn vegetarian; let every entity on this timelessly gargantuan globe; be magically encapsulated in clouds of rhythmically melodious and incomprehensibly unending compassion, Turn vegetarian; let the preposterously pretentious dungeons of sanctimonious spuriousness disappear into the mists of insipid nothingness; with the spirit of stupendously enthralling ecstasy reigning supreme; on even the most mercurial speck of this Universe, Turn vegetarian; let the skies of poignant euphoria forever tumble the droplets of endless happiness; with no immaculate organism ever being salaciously befriended of its Omnisciently sacrosanct mother, Turn vegetarian; let even the most parsimonious trace of sinister crime refrain in its very obnoxiously sullen roots; with the essence of everlasting brotherhood exhilaratingly overwhelming; every quarter of this mystical earth, Turn vegetarian; let the ardor of innocent belonging; eventually blossom into an unbreakably passionate bonding; which triggered the fires of ubiquitous ebullience even in the most cold*bloodedly torturous and heartless night, Turn vegetarian; let no humble be maliciously deprived of its divinely pristinity; with every being on this earth irrespective of caste; creed; color or racially discriminating tribe; heavenly uniting into the river of mankind, And turn vegetarian; let life on Almighty God’s eclectic earth proliferate for countless more births yet to unfurl; with man and wildlife fabulously surging forward shoulder to shoulder; with all happiness of this world immortally and unassailably; assimilating in their victorious stride.

...
More


© Copyright individual poets. All Rights Reserved. Add Your Poems | Contact Monique | Terms of Service | Privacy | About | Sign In